Core section – Outer section

Người ta tìm cách phát triển content theo
– Core section
– Outer section

Nhằm cho google hiểu mọi thứ xoay quanh Central Entity và Source Context, Central Search Intent.

 

Tiêu đề: Cách Khởi Chạy Mạng Lưới Nội Dung Ngữ Nghĩa
Nội dung:
1. Khái niệm:
Mạng lưới nội dung ngữ nghĩa: Hệ thống tổ chức thông tin dựa trên mối liên hệ ngữ nghĩa giữa các khái niệm.
Cơ sở tri thức: Kho dữ liệu chứa thông tin về các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng.
Nội dung nguồn: Văn bản, hình ảnh, video, v.v. được sử dụng để xây dựng mạng lưới.
Phương thức kiếm tiền: Quảng cáo, bán dữ liệu, v.v.
Nhận diện thương hiệu: Tạo dựng hình ảnh và uy tín cho tổ chức.
2. Các thành phần:
Thông tin thực tế và phi thực tế (EAV): Dữ liệu được cấu trúc theo dạng thuộc tính-giá trị-thực thể.
Thực thể trung tâm: Khái niệm chính được đề cập trong nội dung.
Ý định tìm kiếm trung tâm: Mục đích của người dùng khi tìm kiếm thông tin về thực thể trung tâm.
Từ khóa và danh từ: Các từ ngữ quan trọng trong nội dung.
Động từ và vị ngữ: Các hành động và trạng thái liên quan đến thực thể trung tâm.
3. Xây dựng mạng lưới:
Ngữ nghĩa từ vựng: Phân tích ý nghĩa của các từ ngữ riêng lẻ.
Ngữ nghĩa khung: Phân tích ý nghĩa của các cụm từ và câu.
Xếp hạng ban đầu: Xác định thứ hạng ban đầu của các khái niệm trong mạng lưới.
Ngữ nghĩa truy vấn: Phân tích ý nghĩa của truy vấn tìm kiếm của người dùng.
Ngữ nghĩa ngữ cảnh: Phân tích ý nghĩa của nội dung dựa trên ngữ cảnh.
Cầu nối ngữ cảnh: Tạo mối liên hệ giữa các khái niệm trong mạng lưới.
Tóm tắt nội dung ngữ nghĩa: Tạo tóm tắt nội dung chính của mạng lưới.
4. Cấu trúc mạng lưới:
Bối cảnh vĩ mô: Bối cảnh chung của nội dung.
Bối cảnh vi mô: Bối cảnh cụ thể của một khái niệm trong nội dung.
Cấu trúc ngữ cảnh (Node): Cấu trúc liên kết các khái niệm trong mạng lưới.
Bản đồ chủ đề: Biểu đồ thể hiện mối liên hệ giữa các khái niệm trong mạng lưới.
Dữ liệu lịch sử: Dữ liệu về các thay đổi của mạng lưới theo thời gian.
5. Ví dụ:
Cấu trúc mạng lưới cho một bài báo về du lịch:
Thực thể trung tâm: Thành phố du lịch
Các thuộc tính: Tên thành phố, địa điểm, điểm tham quan, v.v.
Mối liên hệ: Thành phố A có điểm tham quan B, v.v.